Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

Στον φορολογικό νόμο 4646/2019, που ψηφίστηκε πρόσφατα, εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση από τις επιχειρήσεις αφορολόγητων αποθεματικών με χαμηλό φορολογικό κόστος. Ειδικότερα:

Αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του α. ν. 942/1949). Στην περίπτωση αυτή τα αποθεματικά αυτά φορολογούνται με συντελεστή 5%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Θυμίζουμε ότι υπό το προϊσχύον δίκαιο ο φόρος ήταν 10% ή 20% ανάλογα με τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης.

.